Giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải

thi đua

” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt, với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng Chính sách xã hội-dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế, lãnh đạo ngân hàng nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển ngân hàng giai đoạn 2011-2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Xương sống” thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mới và khó

15.687 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác được huy động sau 5 năm đưa Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) vào cuộc sống, tăng gấp gần 4,1 lần so với trước khi có Chỉ thị, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay đạt 19.495 tỷ đồng.

Cùng với đó là sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đó trở thành đòn bẩy, một công cụ quan trọng trực tiếp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Sự chuyển biến mạnh mẽ phần lớn là hiệu ứng của phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống với mục tiêu tham mưu công tác bố trí nguồn vốn địa phương ủy thác cho

Ngân hàng Chính sách

xã hội nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 40.

[Ngân hàng chính sách hoàn thành 69% tăng trưởng dư nợ tín dụng]

Ở cấp cơ sở, việc tham mưu triển khai Chỉ thị số 40 không chỉ dừng lại ở chi nhánh cấp tỉnh mà đến tận cấp huyện. Những phương thức sáng kiến mới mà mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng đưa ra đã góp phần nhân thêm thành công trong việc đưa Chỉ thị số 40 đi vào cuộc sống.

Ở vùng đất thiếu mưa thừa nắng gió, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, trăn trở lớn nhất của ông Châu Văn Vé, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Ái từ năm 2014 đến tháng 4/2020, nay là Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc, là giúp các đối tượng chính sách, đặc biệt là đồng bào Raglai vươn lên thoát nghèo.

Ngay sau khi được giao phụ trách huyện Bác Ái từ đầu năm 2014, việc đầu tiên ông Vé nghĩ đến đó là việc chớp cơ hội từ triển khai Chỉ thị số 40. Không phụ công nghiên cứu, kết quả triển khai sáng kiến “Tham mưu huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, ban đại diện Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40” đã đưa Bác Ái trở thành phòng giao dịch đầu tiên trong toàn tỉnh Ninh Thuận được Ủy ban Nhân dân huyện chuyển nguồn vốn ngân sách của địa phương là 50 triệu đồng.

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái đạt trên 185 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương là 4,4 tỷ đồng.

Không chỉ ở vùng đất hạn Ninh Thuận. Ở vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa, túi mưa” như Hà Tĩnh, mặc dù có tiềm năng kinh tế như cảng nước sâu, cửa khẩu quốc tế, kinh tế đồi rừng, đồng bằng… song Hà Tĩnh vẫn là một tỉnh nghèo. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, sâu rộng các giải pháp nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự là “đòn bẩy” kích thích các cá nhân, tập thể hăng say lao động, phát huy sáng kiến, tăng năng suất và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2015-2020, bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua khen thưởng do ngành và địa phương phát động, chi nhánh đã thực hiện 33 đợt phát động thi đua thường xuyên và chuyên đề (theo đợt) nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, phong trào thi đua tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành triển khai Chỉ thị số 40 đã đưa nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang chi nhánh đạt 120,6 tỷ đồng, tăng 211 lần so với đầu năm 2015.

Những sáng kiến, phong trào thi đua thiết thực như của Giám đốc Châu Văn Vé hay tập thể Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh được hun đúc từ tinh thần xây dựng phong trào thi đua chung của toàn hệ thống nhằm thực thi các nhiệm vụ chuyên môn có tính thời sự, tính mới và khó khăn, phức tạp trong thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn ưu đãi chính sách đã tạo việc làm cho người lao động. (Ảnh: CTV)

Tạo động lực cho những thành công mới

Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội đã quy định tiêu chí đánh giá 12 chuyên đề thi đua trong hệ thống, thành lập các khu vực thi đua, hướng dẫn tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Song các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề không tách bạch riêng biệt, là có sự đan xem lồng ghép vào nhau đã góp phần gia tăng sự lan tỏa hiệu ứng trong hoạt động tín dụng chính sách.

Đơn cử như, để thực hiện phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng và nâng cao chất lượng của 10.426 điểm giao dịch xã-

xóa bỏ tình trạng xã trắng về tín dụng

của Nhà nước.

Cùng với đó, ngân hàng cũng xây dựng, củng cố gần 175.000 tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, bản, xóm, ấp, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi cũng như thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ở cơ sở.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã chú trọng ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống…

Hàng năm, các đơn vị ngân hàng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đồng thời lấy kết quả phong trào thi đua là một tiêu chí trong đánh giá thi đua, xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn còn động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân là lực lượng kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội thuộc bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương có thành tích đóng góp trong hoạt động tại mỗi địa phương trên toàn quốc.

Hiệu ứng từ những phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời dành cho các cá nhân và tập thể có thành tích cao đã đưa tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay đạt 219.448 tỷ đồng, tăng 76.920 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 54% so với 31/12/2015 với gần 6,5 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,7% tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội 18 năm đã hỗ trợ hơn 37 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính. Trong số đó, trên 5,8 triệu hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 4,3 triệu lao động; giúp gần 3,7 triệu học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 13 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn, hơn 727.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách.

Đời sống của hộ dân được cải thiện không chỉ giải quyết bài toán chính sách giảm nghèo mà cao hơn là củng cố sự bền chắc trong xây dựng nông thôn mới của địa phương, góp phần giúp 4.554 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51,16% tổng số xã; 91 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *